NOW-regeling voor mkb tweede tranche

De verlenging van de NOW-regeling heeft enkele belangrijke wijzigingen voor werkgevers tot gevolg. Op 25 juni is de regeling voor de tweede tranche van de NOW gepubliceerd. Wat verandert ten opzichte van de eerste tranche en waarop moet je als mkb-werkgever letten?


Hoofdlijnen tweede tranche NOW juni-juli-augustus-september

Op 22 juni 2020 heeft Minister Koolmees de tweede tranche van de NOW-regeling aangeboden aan de Tweede Kamer. De regeling is op 25 juni 2020 in de Staatscourant gepubliceerd.

Aanvragen NOW tweede tranche

Je kunt een aanvraag indienen voor de NOW vanaf 6 juli 2020 tot en met 31 augustus. Je ontvangt het voorschot in twee termijnen.
Je dient de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging dan wel (bij gebrek hieraan) de werknemers zelf van de aanvraag NOW tweede tranche op de hoogte te brengen.

Omzetdaling

Bij de tweede tranche dient jouw bedrijf over een periode van vier maanden een omzetdaling te hebben van minimaal 20%. De eerste dag van de viermaands periode kan zijn 1 juni, 1 juli, of 1 augustus 2020.
Om de omzetdaling over de viermaands periode te berekenen wordt de omzet over het jaar 2019 (de referentie-omzet) gedeeld door drie. Daarna wordt de omzet over vier maanden in 2019 vergeleken met de omzet in de door jou aangegeven viermaands periode.

Groepssamenstelling

Als jouw bedrijf op concernniveau een omzetdaling van minimaal 20% heeft en je NOW tweede tranche aanvraagt op concernniveau, dan is de groepssamenstelling op 1 juni 2020 bepalend.

Verkopen of afsplitsen

Heb je onderdelen of activiteiten verkocht of afgesplitst, dan kunt u in afwijking van de reguliere berekenwijze, ervoor kiezen om de omzet voor de referentieperiode te bepalen door de omzet van de hele kalendermaanden vanaf het moment van verkoop/afsplitsing van het onderdeel of activiteit tot 29 februari 2020 te nemen.

Vaste kosten

Om bedrijven in de vaste kosten tegemoet te komen wordt de forfaitaire opslag in de verlengde NOW-regeling verhoogd van 30% naar 40%.

Werknemers

Loonkosten en ontslagen

De referentiemaand voor het tijdvak juni-juli-augustus-september is vastgesteld op maart 2020 (peildatum 15 mei 2020). De definitieve subsidie wordt vastgesteld op basis van een periode van vier maanden.

Vallen er ontslagen om bedrijfseconomische redenen, dan wordt het subsidiebedrag gekort met de loonsom van de betreffende werknemer(s) voor wie ontslag is aangevraagd voor een periode van drie maanden. De korting op subsidie bij ontslag (‘ontslagboete’) wordt hiermee dus verlaagd van 150% naar 100%. De huidige ontslagbescherming blijft bestaan.

Daarnaast wordt het totale subsidiebedrag met 5% verminderd als je in de periode van 30 mei 2020 tot en met 30 september 2020 één of meerdere meldingen voor collectief ontslag (WMCO) doet en ook als je gedurende het subsidietijdvak ontslag aanvraagt om bedrijfseconomische redenen voor ten minste twintig werknemers in een werkgebied, tenzij één van beide volgende voorwaarden van toepassing is:

  • Er is een akkoord over de ontslagaanvraag bereikt tussen werkgever en de vakbonden (of werknemersvertegenwoordiging bij ontbreken daarvan).
  • Partijen verzoeken gezamenlijk een door de Stichting van Arbeid in te richten commissie te beoordelen of het voorgestelde aantal bedrijfseconomische ontslagen noodzakelijk is. De werkgever mag dit verzoek bij de definitieve aanvraag van de subsidie niet hebben ingetrokken.

Scholing

Werkgevers die gebruik maken van de NOW-regeling worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Deze verplichting betreft een inspanningsverplichting.

Dividend en bonus – uitzondering voor (klein) mkb

Wie NOW aanvraagt heeft mag over 2020 tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld geen dividenden uitkeren aan aandeelhouders of bonussen aan de Raad van Bestuur, bestuur en directie van het concern en de rechtspersonen of vennootschap. De werkgever of rechtspersoon mag ook geen eigen aandelen inkopen. Het begrip bestuur, directie (of management) moet hierbij breed worden opgevat.

Voor kleine (mkb) werkgevers is hierbij het volgende van belang. De voorwaarden rond dividend, bonus, en eigen aandelen gelden alleen als jouw voorschot ten minste €100.000 bedraagt of als sprake is van een definitieve subsidie van ten minste €125.000. Onder dat bedrag is geen accountantsverklaring vereist en geldt geen verbod op dividend, bonus, en inkoop eigen aandelen.

Vraagt je NOW tweede tranche aan op werkmaatschappijniveau, dan geldt het verbod niet alleen voor de werkgever, maar ook voor de groep en voor de moedermaatschappij. De werkgever dient voorafgaand aan de aanvraag te beschikken over een verklaring dat voldaan wordt aan de voorwaarden rondom dividend- en bonusuitkeringen en inkoop eigen aandelen van zowel het groepshoofd als de moedermaatschappij.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

MKB'ers kunnen TVL aanvragen