NOW-regeling voor ondernemers met personeel versoepeld

Het kabinet heeft de NOW-regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid regeling) op een onderdeel versoepeld, zodat meer werkgevers die getroffen zijn door de coronacrisis – onder voorwaarden – gebruik kunnen maken van de NOW-regeling. Daarnaast heeft het kabinet nog een aantal andere regelingen versoepeld.

Coronavirus en de NOW-regeling

Door de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten beperken hebben veel ondernemers geen of minder werk voor hun medewerkers. Met de NOW-regeling kunt u als werkgever een aanvraag indienen voor tegemoetkoming in de loonkosten van uw medewerkers.

Als gevolg van de snelle invoering van de NOW-regeling was de regeling vrij grofmazig. Zo moest voor een bedrijf met meerdere bedrijfsonderdelen de omzetdaling van het hele concern aangehouden worden.

Op basis van enkele moties heeft het kabinet aangekondigd de NOW-regeling aan te passen voor concerns. Als uw concern als geheel ten gevolge van de coronamaatregelen een omzetdaling heeft van minder dan 20%, maar één of meer werkmaatschappijen in het concern wèl een omzetdaling heeft van minimaal 20%, dan kunt u voor de getroffen werkmaatschappij(en) onder voorwaarden gebruik maken van de NOW-regeling.

Houdt u er wel rekening mee, dat de aanvraag door uw werkmaatschappij gevolgen heeft voor het gehele concern. Hieronder vindt u voorwaarden, verplichtingen en beperkingen die samenhangen met een aanvraag NOW.

Voorwaarden waaronder een werkmaatschappij in aanmerking komt

 • Een concern met een personeels-bv kan alleen op concernniveau een aanvraag doen voor de NOW-regeling.
 • De getroffen werkmaatschappij moet een rechtspersoon zijn.
 • Als de groepsomzet met meer dan 20% is gedaald, kunt u alleen een aanvraag voor de NOW-regeling doen op concernniveau.

Gevolgen: verplichtingen en beperkingen

 • Uw concern mag tot en met het moment waarop de jaarrekening over 2020 door de aandeelhoudersvergadering wordt vastgesteld geen dividend of bonussen uitkeren en geen eigen aandelen kopen.
 • Werkmaatschappijen/werkgevers moeten een overeenkomst sluiten met de werknemersvertegenwoordiging (vakbond) over werkbehoud voor uw medewerkers.
 • Aanvullende accountantscontroles zullen zich richten op een aantal zaken:
  1. Er mogen in of over de meetperiode geen opdrachten of projecten worden overgenomen van een werkmaatschappij die NOW aanvraagt;
  2. De omzetderving van de getroffen werkmaatschappij wordt verlaagd met de (theoretische) omzet die medewerkers die in de meetperiode voor één van de andere entiteiten binnen het concern werk uitvoeren c.q. activiteiten verrichten;
  3. U mag het Transferpricing systeem niet aanpassen ten opzichte van het systeem zoals dat in de jaarrekening 2019 of de laatst vastgestelde jaarrekening wordt gehanteerd;
  4. Mutaties in de voorraden gereed product van de werkmaatschappij worden aan de omzet toegerekend.

Andere regelingen

Herziening WW-premie bij overwerk

In sectoren zoals de zorg neemt de hoeveelheid werk juist (tijdelijk) toe. De huidige herzieningsgrond voor de WW-premie kan ertoe leiden dat u als werkgever met terugwerkende kracht een hogere premie moet betalen vanwege (veel) meer- of overwerk. Voor het hele jaar 2020 wordt daarom voor alle sectoren een uitzondering gemaakt voor de 30% herzieningssituatie. Vanaf 2021 geldt de herzieningssituatie wel zoals voorheen.

Werktijdverkorting en salariscriterium

Heeft u gebruik gemaakt van de Regeling voor Werktijdverkorting? Mocht u als gevolg hiervan tijdelijk een kennismigrant een salaris betalen dat niet voldoet aan het salariscriterium, dan wordt er tijdelijk geen boete opgelegd.

In onderzoek/voorbereiding

Het kabinet bekijkt de mogelijkheden voor enkele andere aanvullende regelingen:

 • Een vangnet voor flexwerkers, die nu eenmaal minder baan- en inkomenszekerheid hebben;
 • Een regeling gericht op bedrijven die als gevolg van seizoenspatronen in omzet en/of loonkosten niet in aanmerking komen voor de NOW-regeling. Voor bedrijven in de sierteelt en de culturele sector zijn reeds specifieke maatregelen getroffen waarbij wordt aangesloten bij bestaande gegevens of subsidiestromen.

Meer weten over dit onderwerp?

Wilt u meer weten over de NOW-regeling voor uw onderneming? Neem dan contact met ons op.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Belastingheffing - corona updateVerplichtingen NOW en aandachtspunten vakantieperiode