Overzicht Maatregelen Corona

Uitstel van betaling van belastingen

De Belastingdienst zal bijzonder uitstel van betaling verlenen aan alle ondernemers die door de coronacrisis in de liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen. Je kunt per brief uitstel aanvragen voor de inkomsten-, vennootschaps-, omzet en loonbelasting. Na ontvangst van het verzoek zal de Belastingdienst stoppen met invorderingsmaatregelen. Later wordt het verzoek dan individueel beoordeeld.

Je krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen.
Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor jou te kort. Het is mogelijk ook voor een langere periode uitstel aanvragen. In dat geval moet aanvullende informatie aangeleverd worden (eventueel aangevuld met een verklaring van een derde deskundige; je accountant of adviseur). Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige nodig.

Het verzoek kan pas worden ingediend zodra een (naheffings)aanslag is opgelegd. Het heeft dus geen zin om direct na het indienen van de aangifte BTW of Loonheffingen om uitstel te verzoeken. Eerst zal de naheffingsaanslag moeten worden afgewacht. Bij verleend uitstel zal de verzuimboete wegen niet-betaling later tot nihil worden verminderd. Het is van belang wel juist en tijdig aangifte te blijven doen. Ook een melding betalingsonmacht voor betalingsproblemen BTW/Loonheffingen bij rechtspersonen (BV, NV, etc.) is en blijft van belang ter voorkoming van automatische bestuurdersaansprakelijkheid.

> Klik hier voor de meest recente maatregelen.

Verlaging percentage invorderings- en belastingrente

De Belastingdienst heeft de invorderingsrente en belastingrente verlaagd tot bijna nihil. Het percentage van de invorderingsrente zal voor alle belastingschulden vanaf 23 maart as. worden verlaagd naar 0,01%. Belastingrente wordt in rekening gebracht als de aanslag te laat wordt vastgesteld, bijvoorbeeld omdat laat aangifte wordt gedaan. Ook dit percentage wordt tijdelijk verlaagd tot 0,01% voor alle belastingsoorten. De verlaging gaat in per 1 juni 2020 en voor de inkomstenbelasting vanaf 1 juli 2020.

Wijzigen voorlopige aanslag

Verwacht je een lagere winst? Dan kun je een verzoek indienen voor het verlagen van je voorlopige aanslag. Wij zullen bij de opgelegde voorlopige aanslagen bij het verwerken van de administratie over maart of het 1e kwartaal 2020 voor jou beoordelen en adviseren of aanpassing noodzakelijk is.

Voorlopige verliesverrekening

Heb je over 2019 een verlies geleden? Dit verlies kan je mogelijk verrekenen met resultaten uit het verleden waardoor je belasting terugontvangt. Die verrekening kan normaal gesproken pas plaatsvinden als het verlies over het verliesjaar definitief is vastgesteld. Het is echter ook mogelijk te verzoeken om voorlopige verliesverrekening, waardoor alvast 80% van het verlies wordt verrekend. Je hebt dan eerder de beschikking over de teruggave van belasting.

Let op: dit verzoek kan pas worden ingediend als de aangifte over het verliesjaar is ingediend.

Ketenaansprakelijkheid bij inlenen personeel

Als je personeel inleent en de uitlener draagt de verschuldigde loonbelasting niet af, dan kun je als inlener aansprakelijk worden gesteld voor de niet-afgedragen belasting. In deze onzekere tijden moet je extra alert zijn op het betalingsgedrag van de door jou ingeschakelde uitleners.

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting wordt geheven door gemeentes van ondernemers in de verblijfssector. Veelal wordt die via een voorlopige aanslag betaald. Het kabinet treedt in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over het stopzetten van (voorlopige) aanslagen toeristenbelasting.

Noodloket

Voor de eerste nood bij ondernemers komt er een tegemoetkoming in de vorm van een eenmalige gift van € 4.000. Deze is bedoeld voor ondernemers die als gevolg van de overheidsmaatregelen hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen (bijvoorbeeld horeca). Het moet wel gaan om ondernemingen met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

Borgstellingskrediet MKB (BMKB)

Sinds 16 maart jl. is de toepassing van de BMKB-regeling uitgebreid. De overheid kan borg staan voor 75% van 90% van financieringen van in de kern gezonde mkb-bedrijven, die in de liquiditeitsproblemen (komen te) verkeren als gevolg van de coronacrisis. Deze borgstelling van de overheid kan worden aangevraagd via de kredietverstrekker.

Uitstel aflossingen

De ABN-AMRO, Rabobank, ING Bank, de Volksbank en de Triodos Bank hebben aangegeven 6 maanden uitstel te verlenen op het aflossen van hun leningen. Dit gaat om leningen tot 2.5 miljoen euro.

De ABN-AMRO regelt dit automatisch en is een apart verzoek niet noodzakelijk! Voor de andere banken is het van belang dat u een apart verzoek indient. Dit zal naar het zich laat aanzien via internet aangevraagd moeten worden.

GO-regeling

De GO-regeling stelt ondernemers in staat eerder bankleningen en bankgaranties te verkrijgen. Door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties kunnen mkb-ondernemingen leningen verkrijgen van minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 50 miljoen. Dit maximum wordt opgetrokken naar € 150 miljoen en het overheidsbudget hiervoor wordt permanent verhoogd.

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure van maximaal 4 weken, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. De maximale ondersteuning zal circa € 1.500 per maand bedragen. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ook wordt niet getoetst of sprake is van een levensvatbare onderneming. De gegevens van de partner moeten wel ingevuld worden i.v.m. bepaling van de maximale ondersteuning!

Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal van € 10.517, tegen een verlaagd rentepercentage. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend gemaakt.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

De NOW maakt het mogelijk om meer werkgevers tegemoet te komen dan via de werktijdverkorting en dat bovendien sneller te doen. De regeling zal worden opengesteld voor alle bedrijven, ongeacht de omvang ervan en zal gelden voor de loonkosten van vast personeel, flexkrachten (zolang ze in dienst blijven).

De NOW voorziet voor een periode van (vooralsnog) drie maanden in een tegemoetkoming van in de loonkosten. Er kan een beroep worden gedaan op de NOW bij een verlies van minimaal 20% omzet vanaf 1 maart 2020. De tegemoetkoming bedraagt – afhankelijk van het omzetverlies – maximaal 90% van de loonsom. Voor 80% van de gevraagde tegemoetkoming wordt door het UWV een voorschot verstrekt (achteraf zal vastgesteld worden wat het daadwerkelijke omzetverlies was). Het loon van de werknemers wordt door de werkgevers voor 100% doorbetaald. Als voorwaarde geldt tevens dat personeel niet ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de periode waarin de regeling loopt. De termijn van drie maanden kan onder extra voorwaarden eenmalig met 3 maanden worden verlengd.

Werktijdverkorting aanvragen die zijn ingediend, worden automatisch omgezet in een aanvraag NOW.

> Klik hier voor de meest recente maatregelen.

Borgstelling MKB-landbouwkredieten

De borgstelling van de overheid voor werkkapitaal in de land- en tuinbouwsector wordt tijdelijk verruimd. De regeling is in werking getreden vanaf 18 maart 2020.

Qredits

Qredits financiert ondernemers in het kleinbedrijf door middel van microkredieten. Gedurende 9 maanden zal de overheid Qredits ondersteunen. Hierdoor kunnen ondernemers maximaal 6 maanden uitstel van aflossingsverplichtingen krijgen. Tevens zal in deze periode de rente 2% bedragen. Als je hiervoor in aanmerking wilt komen, stuur dan een mail naar hulp@qredits.nl onder vermelding van je leningnummer.

Differentiatie WW-premie

Sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 moeten werkgevers lager WW-premies afdragen voor vaste contracten en hoge WW-premies voor flexibele contracten. Voor werknemers met een vast contract die in een jaar meer dan 30% overwerken moet eveneens met terugwerkende kracht de hoge WW-premie worden afgedragen. Deze regeling zal worden versoepeld voor branches waar overwerk door de crisis nodig is (bijvoorbeeld de zorg).

Als overgangsmaatregel was het toegestaan de lage WW-premie toe te passen als het vaste contract vóór 1 april 2020 op schrift was gesteld. Dit coulanceregime voor werknemers die eind 2019 in dienst waren, wordt nu verlengd tot 1 juli 2020.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Extra maatregelen corona - maart