Uw persoonsgegevens behandelen wij zoals wij ons werk doen: heel zorgvuldig!

Privacy Statement
KIBO Accountants & Adviseurs B.V. respecteert de privacy van klanten en gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden overeenkomstig dit Privacy Statement behandeld en gebruikt. Door het invoeren van uw gegevens op onze site, gaat u akkoord met dit Privacy Statement.

Klik hier voor de uitgebreide privacyvoorwaarden van KIBO Accountants & Adviseurs B.V. Inclusief verwerkersovereenkomst

Persoonsgegevens
Bij het aanvragen van informatie, producten en diensten vragen wij u om persoonsgegevens op te geven. Voor het verwerken van uw verzoek leggen wij de gegevens vast in ons systeem. Uw gegevens kunnen door ons worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van KIBO Accountants & Adviseurs B.V. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen. Zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming verstrekken wij uw gegevens niet aan derden, tenzij wij hiertoe verplicht zijn vanuit een wet of een rechterlijke uitspraak.

Op onze website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, dragen wij geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt. Wilt u meer weten over de persoonsgegevens die wij verwerken? Neem dan contact met ons op.

Klachtenregeling

Als kantoor stellen wij alles in het werk om u zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn. Ondanks onze inspanningen kan het toch gebeuren dat er een fout wordt gemaakt (niets menselijks is ons vreemd) of dat u om andere redenen niet tevreden bent over onze organisatie. Wanneer dit het geval is nodigen wij u uit om dit aan ons kenbaar te maken. Wij gaan ervan uit dat uw klacht te goeder trouw is en uiting geeft aan oprechte en gegronde zorg. Wij zullen uw klacht dan ook uiterst serieus behandelen. Bovendien geeft uw klacht ons de kans eventuele fouten te herstellen en onze dienstverlening waar mogelijk te verbeteren.

Wat meldt u bij het indienen van een klacht:

  • Uw bedrijfsnaam, naam en adres, uw (mobiele) telefoonnummer en/of uw e-mailadres
  • Een duidelijke omschrijving van de klacht
  • De naam van het kantoor en/of medewerker tegen wie de klacht zich richt
  • De reden waarom u de klacht indient
  • Wanneer de klacht ontstond (datum)
  • Omstandigheden en/of aanleiding voor de klacht

Veel klachten ontstaan door misverstanden, die vaak in een goed gesprek rechtgezet kunnen worden. Een gesprek heeft dan ook onze voorkeur. Bovendien kunnen wij ons hierdoor ook een beter beeld vormen omtrent de aard van de klacht en de wijze waarop deze tot stand is gekomen.

Is het probleem op deze wijze niet oplosbaar of vindt u een gesprek niet wenselijk, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. U dient dit dan te richten aan onze kwaliteitsbepaler de heer H. Kievit. Wij streven er naar om binnen 10 werkdagen inhoudelijk op de klacht te reageren. Mocht dit door omstandigheden langer duren, dan ontvangt u hiervan altijd bericht en informeren wij u over de verdere procedure.

Tenslotte delen wij u mede dat wij, met het oog op beroepsreglementering, klachten vastleggen en meenemen in de evaluatie van ons kwaliteitssysteem. Vanzelfsprekend zullen wij zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie omgaan.

E-mail disclaimer
Deze boodschap en de bijlagen kunnen informatie bevatten, die wettelijk beschermd is en valt onder het beroepsgeheim van professionele dienstverleners. Indien u niet de beoogde ontvanger van deze boodschap bent verzoeken wij u dringend deze niet verder te lezen, deze te vernietigen en te verwijderen van uw computersystemen en ons te waarschuwen ten aanzien van de verkeerde verzending. Alle dienstverlening van KIBO Accountants & Adviseurs B.V. geschiedt onder toepasselijkheid van onze Algemene Voorwaarden (waarin een aansprakelijkheidsbeperking is opgenomen). Deze zijn in te zien via deze pagina en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

This message and/or its attachments may contain confidential information protected by law under the client-attorney privilege and professional confidentiality. If you are not the intended recipient of this message please refrain from reading further, delete it
permanently from your computer systems and notify us of this error. The relationship between the client and KIBO Accountants & Adviseurs B.V. is governed by our General Terms and Conditions, which provide for a limitation of liability. A free copy will be sent upon request and can be downloaded at www.kibo-accountants.nl/kleine-lettertjes/

Website disclaimer
Bij het maken van de internet-site www.kibo-accountants.nl hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Gezien de aard van de informatie, die op deze site wordt verstrekt, is het mogelijk, dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist meer is. KIBO Accountants & Adviseurs B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten, die worden ondernomen op basis van de informatie, die op deze site wordt verstrekt. Verder komen op deze site verwijzingen voor naar enkele andere internet-sites, die niet door KIBO Accountants & Adviseurs B.V. worden onderhouden en waarover KIBO Accountants & Adviseurs B.V. ok geen controle heeft. Deze verwijzingen dienen om snel en gemakkelijk meer informatie over bepaalde zaken te kunnen vinden. KIBO Accountants & Adviseurs B.V. draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie die op die internet-sites wordt aangeboden. Artikelen van deze site mogen alleen worden overgenomen met vermelding van de bron van de informatie.