Inhoudsopgave

• Fiscale voordelen investeringen en overheidssubsidies

Overweeg je te investeren in bedrijfsmiddelen? De overheid heeft diverse regelingen getroffen om het bedrijfsleven tegemoet te komen. Wellicht kun je profiteren van fiscale voordelen of overheidssubsidies. In dit artikel vertellen wij je welke mogelijkheden er zijn.
• Aanscherping toezicht Wet DBA

Wet DBA (Deregulering Beoordeling arbeidsrelatie) is sinds 1 mei 2016 de vervanger van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Wanneer een zzp’er voor een opdrachtgever gaat werken dan bepalen ze samen of er sprake is van een dienstbetrekking. Wanneer het onduidelijk is dan kunnen ze hiervoor een modelovereenkomst opstellen, maar dat is niet verplicht.
• Bijeenkomst 19 november 2019: Wet Arbeidsmarkt in Balans

KIBO Accountants & Belastingadviseurs organiseert een bijeenkomst speciaal voor haar relaties om alle veranderingen van de Wet arbeidsmarkt in balans onder de aandacht te brengen. Spreker deze avond is John Nelis, bestuurder van NVE Salaris.
• Overige aandachtspunten

Fiscale voordelen investeringen en overheidssubsidies

Overweeg je te investeren in bedrijfsmiddelen? De overheid heeft diverse regelingen getroffen om het bedrijfsleven tegemoet te komen. Wellicht kun je profiteren van fiscale voordelen of overheidssubsidies. In dit artikel vertellen wij je welke mogelijkheden er zijn.

Investeringsregelingen

Om de aanschaf van (milieuvriendelijke) investeringen te stimuleren, zijn er investeringsregelingen in het leven geroepen waarmee fiscaal voordeel te behalen valt voor iedere ondernemer in Nederland die belastingplichtig is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Onder investeren verstaan we het aangaan van een verplichting voor de aanschaf of verbetering van een bedrijfsmiddel. De investeringsregelingen komen in aanmerking in het jaar van ingebruikname van het bedrijfsmiddel. Als je het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik neemt dan kun je alleen aftrek claimen over het reeds betaalde bedrag.

Er zijn drie investeringsregelingen:

1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
2. Energie-investeringsaftrek
3. Milieu-investeringsaftrek

Met deze fiscale regelingen kun je eenmalig de fiscale winst verlagen en daardoor minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betalen.

• Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als je in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen van meer dan € 2.300 heb je mogelijk recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De investeringen moeten wel in aanmerking komen.

Het bedrag van de aftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag. In 2019 bedraagt de maximale aftrek € 16.051, deze aftrek wordt behaald bij een investering van € 57.322. De aftrek neemt af bij hogere investeringsbedragen. Investeer je meer dan € 318.449 dan heb je geen recht op aftrek meer. Jaarlijks publiceert de belastingdienst de aangepaste aftrekbedragen voor de KIA.

• Energie-investeringsaftrek (EIA)

De energie-investeringsaftrek is een fiscale regeling ter ondersteuning van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer je investeert in een bedrijfsmiddel dat voorkomt op de Energielijst kun je 45% van de investeringskosten aftrekken. De Energielijst is te vinden op de website van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De investering dien je binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting digitaal aan te melden bij het eloket van RVO.nl.

• Milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Om de aanschaf van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen aan te moedigen is de milieu-investeringsaftrek in het leven geroepen. Als de investering op de Milieulijst staat (zie website RVO) en de aanvraag voldoet aan de gestelde eisen dan ontvang je een beschikking waarop het MIA-investeringsbedrag staat vermeld. Van dat bedrag mag je tussen de 13,5% en 36% in mindering brengen op de fiscale winst.

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan: elektrische personenauto, bestelauto, bus of vrachtwagen, oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen en apparatuur voor recycling.

Vraag binnen 3 maanden na het geven van de opdracht MIA aan.

Naast de aftrek kun je met de VAMIL regeling (willekeurige afschrijving milieu-investeringen) 75% van de investeringskosten op een willekeurig moment afschrijven. Door sneller af te schrijven verminder je de fiscale winst en betaal je minder belasting in dat jaar.

Combineren van regelingen

De energie-investeringsaftrek en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kunnen gecombineerd worden. Komt een investering in aanmerking voor zowel de energie-investeringsaftrek als de milieu-investeringsaftrek dan moet je kiezen tussen de regelingen of de kosten splitsen in een EIA- en een MIA-deel.

Op de Energielijst staan bedrijfsmiddelen die zowel voor de SDE regeling als voor de energie-investeringsaftrek in aanmerking komen. Als je subsidie ontvangt vanuit de SDE regeling dan heb jegeen recht op energie-investeringsaftrek. Ontvang je via een andere regeling een subsidie dan kun je dat bedrag in mindering brengen op het investeringsbedrag.

Subsidieregelingen

Naast de fiscale regelingen verstrekt de overheid subsidies aan het bedrijfsleven die mogelijk interessant voor jou zijn. Op 26 september jl. is er ten kantore van KIBO Accountants & Belastingadviseurs een informatieavond gehouden over subsidies. KIBO heeft Evolvalor – specialist op het gebied van subsidieaanvragen – uitgenodigd om hierover meer te vertellen. Interessante subsidies voor het MKB zijn de WBSO (Wet Bevordering Speur en Ontwikkeling), SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) en de MIT (MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren). Hieronder volgt een korte toelichting per subsidiemogelijkheid.

Wet Bevordering Speur en Ontwikkeling (WBSO)

Deze subsidie is voor iedereen bedoeld die onderzoek doet naar technologische vernieuwingen. De regeling subsidieert de inzet van eigen medewerkers die zich bezighouden met het ontwikkelen van technisch fysiek nieuwe producten of productieprocessen en software ontwikkeling. Het moet technisch nieuw zijn voor je eigen bedrijf, daarbij maakt het niet uit als het in een ander bedrijf al is ontwikkeld. Je krijgt na goedkeuring van de aanvraag subsidie op de loonkosten van de betreffende werknemers in de vorm van een vermindering van de afdracht loonbelasting of wanneer je geen personeel in dienst heeft een verlaging van de fiscale winst. Het subsidievoordeel ligt tussen de € 10 en € 12,50 per netto per uur. Evolvalor noemde enkele leuke voorbeelden van geslaagde subsidieaanvragen zoals: het ontwikkelen van een track-and-trace systeem voor postduiven en de ontwikkeling van camararailsystemen om grote sportevenementen goed in beeld te brengen.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Met deze subsidie wil de overheid de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland stimuleren. Hiervoor is een bedrag van € 5 miljard beschikbaar gesteld in de openingsronde lopende van dinsdag 29 oktober 2019 9:00 uur tot donderdag 14 november 2019 17:00 uur. De SDE-regeling richt zich op nog onrendabele klimaatvriendelijke technieken.

MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Je komt in aanmerking voor deze regeling als je als mkb-ondernemer samen met anderen aan de slag gaat met een innovatieproject. De MIT stimuleert innovatie over regiogrenzen heen en dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de innovatieagenda’s van topsectoren.Ben je van plan om te investeren? Neem dan meteen contact met ons op! Samen kunnen we naar de fiscale regelingen kijken en eventueel kunnen we onze samenwerkingspartner Evolvalor bij het gesprek betrekken om de subsidiemogelijkheden te bespreken.

Aanscherping toezicht Wet DBA

Wet DBA (Deregulering Beoordeling arbeidsrelatie) is sinds 1 mei 2016 de vervanger van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Wanneer een zzp’er voor een opdrachtgever gaat werken dan bepalen ze samen of er sprake is van een dienstbetrekking. Wanneer het onduidelijk is dan kunnen ze hiervoor een modelovereenkomst opstellen, maar dat is niet verplicht.

Deze wet heeft niet de duidelijkheid en rust gebracht die hij moest brengen. Daarom heeft het kabinet besloten om de wet te vervangen. Het streven is om de nieuwe maatregelen op 1 januari 2021 in te laten gaan. Tot 1 januari 2020 geldt een overgangsperiode, dat betekent dat de belastingdienst de Wet DBA niet handhaaft tenzij de opdrachtgever kwaadwillend is. Kwaadwillend wil zeggen dat de opdrachtgever ‘opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking’. De belastingdienst houdt toezicht door controles uit te voeren, met name loonheffing controles. Als blijkt dat er volgens de belastingdienst sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, maar er is geen sprake van kwaadwillendheid dan geeft de belastingdienst aanwijzingen waarmee de opdrachtgever aan de slag kan. Meestal krijg je hiervoor drie maanden de tijd. Vanaf 1 januari 2020 kan de belastingdienst handhaven wanneer opdrachtgevers hun werkwijze niet binnen een redelijke termijn aanpassen op aanwijzen van de belastingdienst. De belastingdienst kan dan naheffingsaanslagen en correctieverplichtingen opleggen.

Let op: de belastingdienst start in oktober 2019 met het verscherpte toezicht.

Bijeenkomst 19 november 2019: Wet Arbeidsmarkt in Balans

Per 1 januari 2020 gaat de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Hiermee wordt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van 2015 vervangen. Met de nieuwe wet wil het kabinet het voor werkgevers interessanter maken om vast personeel aan te nemen en het kabinet wil meer perspectief creëren voor werknemers.

KIBO Accountants & Belastingadviseurs organiseert een bijeenkomst speciaal voor haar relaties om alle veranderingen van de Wet arbeidsmarkt in balans onder de aandacht te brengen. Spreker deze avond is John Nelis, bestuurder van NVE Salaris.
Wanneer: Dinsdag 19 november
Hoelaat: 19:30 tot 21:00 uur
Waar: KIBO Accountants – Zernikeweg 2 – 3241 MG Middelharnis
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Kijk dan hier.

Overige aandachtspunten

Dividenduitkering

Vanaf 2020 gaat het tarief in box 2 stijgen van 25% naar 26,25%. In 2021 bedraagt het tarief 26,9%. Profiteer dus nog dit jaar van het lagere tarief!

Kleine ondernemersregeling

De kleineondernemersregeling (KOR) verandert vanaf 1 januari 2020. Je kunt dan kiezen voor een vrijstelling voor de omzetbelasting (btw) als je in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar hebt.  De KOR wordt OVOB, nieuwe wet. Wil je meedoen vanaf 1 januari 2020 dan moet het aanmeldingsformulier uiterlijk 20 november 2019 binnen zijn bij de belastingdienst.

Bijtelling auto van de zaak

Per 1 januari 2020 wordt het bijtellingspercentage voor elektrische auto’s van de zaak verhoogd worden van 4% naar 8% over de eerste € 45.000. In de komende jaren wordt de bijtelling verhoogd naar in 2021 12%, de jaren 2022 t/m 2024 zal het 16% bedragen. Uiteindelijk zal de bijtelling in 2026 gelijk zijn aan het percentage van alle andere auto’s en 22% bedragen.

Schenken

Het einde van het jaar komt alweer in zicht. Dit is misschien een mooi moment om een schenking te doen. Door gebruik te maken van de vrijstellingen die de wet biedt, kan zonder belastingheffing vermogen worden overgedragen aan bijvoorbeeld uw kinderen.

De reguliere vrijstellingen in 2019:

• Schenking van ouders aan kinderen: € 5.428
• Schenking aan overige personen: € 2.173

Daarnaast is er nog steeds de mogelijkheid om te schenken voor de eigen woning.  Deze vrijstelling geldt voor personen tussen de 18 en 40 jaar en bedraagt in 2019 maximaal € 102.010. Een minder bekende vrijstelling is die voor de schenking aan kinderen voor een dure studie van maximaal € 54.246 en de eenmalig te gebruiken verhoogde vrijstelling aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar van € 26.030. Let wel op als je de verhoogde vrijstelling gebruikt, mag je geen gebruik meer maken van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning of de dure studie.

eHerkenning

Met eHerkenning kunnen bedrijven zich identificeren bij overheidsinstanties. Vanaf 1 november 2019 is het niet meer mogelijk om gegevens aan te leveren bij bijvoorbeeld het UWV zonder eHerkenning op het zogeheten betrouwbaarheidsniveau 3. Indien je zelfstandig wilt communiceren met bijvoorbeeld het UWV, dien je te beschikken over eHerkenning op het zogeheten betrouwbaarheidsniveau 3. Dit kun je zelfstandig aanvragen bij de diverse aanbieders. Hieraan zijn (jaarlijkse) kosten verbonden.

KIBO Accountants & Belastingadviseurs heeft de beschikking over eHerkenning op het juiste niveau. Je kunt ons ook machtigen. Ook hieraan zijn (jaarlijkse) kosten verbonden.

Neem contact op voor meer informatie.