De fasen van een bedrijfsoverdracht

Wil jij in de toekomst je bedrijf overdragen? Wees dan op tijd met de voorbereidingen. Het uiteindelijke doel is het verkoop klaar maken van de onderneming: dit neemt meerdere jaren in beslag en is een complexe aangelegenheid. José spreekt uit haar ervaring met bedrijfsoverdrachten en geeft aan dat er zo’n 8 fasen zijn die doorlopen moeten worden. Hieronder geeft zij een uiteenzetting van al deze fasen. En ze geeft aan wat jij kunt doen en waar jij op moet letten.

Fase 1: Het in kaart brengen van de wensen voor bedrijfsoverdracht

Waarom wil je het bedrijf verkopen? Is er een bedrijfsopvolger? En wil je het bedrijf ook aan hem verkopen? Ook niet onbelangrijk is wat je gaat doen nadat het bedrijf verkocht is en wat dan de financiële behoeften en wensen zijn. Het is goed die vooraf in kaart te brengen.

Fase 2: Waardebepaling en verkoopprijs van jouw bedrijf bepalen

Een waardebepaling geeft inzicht in de verdiencapaciteit van uw bedrijf. Zo’n bepaling wordt dan ook al vrij vroeg in het gehele overdrachtsproces opgesteld. Daarnaast geeft dit enige houvast bij een volgende stap, de prijsbepaling. Er zijn verschillende methodes voor een waardebepaling van je bedrijf. Van liquidatiewaarde tot de ‘Discounted Cash flow’ methode en van intrinsieke waarde tot de goodwill methode. De ‘Discounted cash flow’ methode is economisch gezien dé te hanteren methode. De echte waarde van een bedrijf bepalen is een utopie: het gaat altijd over de bandbreedte. Daarnaast zijn er mogelijk nog marktprognoses en groeimogelijkheden, ook deze spelen een belangrijke rol. De waarde ligt dan ook in de toekomstige opbrengsten en nooit in de behaalde resultaten uit het verleden.

De onderneming verkoop klaar en de waarde bepaald? Dan is het tijd voor de verkoopprijs! 

Belangrijke vragen:
-        Wat wil ik voor mijn bedrijf krijgen?
-        Wat kan ik er maximaal voor krijgen?
-        Wat is een reële verkoopprijs?

Goed inzicht in de verkoopprijs? Dat zorgt voor een betere onderhandelingspositie met de koper.

Als het bedrijf binnen de familie wordt verkocht moet er rekening gehouden worden met een markt conforme prijs. Anders kan de belastingdienst het standpunt innemen dat er sprake is van schenking. 

Fase 3: Voorbereiding bedrijfsoverdracht en verkoop klaar maken onderneming

Het is belangrijk dat er een analyse plaatsvindt van het bedrijf. Zoals de markt waar de onderneming in opereert, is die helder in beeld? Hoe is de financiële situatie van de onderneming? Heb je de organisatie goed op orde? En hoe is de kwaliteit van het management? Dit alles leggen we vast in een informatiememorandum. Dit document kan later worden aangeboden aan potentiële kandidaten, mochten die er nog niet zijn.

Een eerste indruk van een bedrijf is niet genoeg. Zorg er dus voor dat het bedrijf in goede conditie verkeerd. Solide jaarcijfers van 5 jaren achtereenvolgend met daarin een juist beeld van de winstgevendheid en een schone balans, zijn van groot belang. Activa die privé gebruikt wordt of een privéschuld aan de onderneming? Zorg dat deze afgelost zijn of uit de B.V.. Ook moet de verhouding eigen en vreemd vermogen goed zijn. Wat die optimale verhouding is, is afhankelijk van wat er in de branche gebruikelijk is.

Zorg dat de structuur zo optimaal mogelijk is, juridisch en fiscaal gezien. Onroerend goed dat in een aparte B.V. wordt ondergebracht of het creëren van een holding structuur met één of meer werk B.V.’s. Het wijzigen van de structuur kan grote fiscale voordelen opleveren maar er dient wel rekening te worden gehouden met de geldende fiscale termijnen (soms wel 3-6 jaar).

Fase 4: Geschikte koper zoeken voor bedrijfsoverdracht

Het wordt tijd om op zoek te gaan naar een mogelijke koper. Binnen de familie? Bijvoorbeeld een zoon of dochter? Of is er een werknemer die het bedrijf over wil nemen? Mogelijk zijn er opvolgers binnen je netwerk? Geen geschikte kandidaat? Dan kun je met je bedrijf de markt opgaan. Maak daarvoor eerst een korte profielschets van het bedrijf, met daarin genoeg informatie om de interesse van de potentiële koper te wekken. 

Fase 5: Onderhandelingsfase en verkoop van je bedrijf

Is er een potentiële koper gevonden? Dan is het tijd voor de onderhandelingsfase! Let op dat de handelingen schriftelijk worden vastgelegd, dit voorkomt onaangename gevolgen. Als de potentiële koper echt geïnteresseerd is, wordt het tijd om belangrijke informatie uit te wisselen. Leg daarbij een geheimhoudingsverklaring voor aan de potentiële koper. Dit voorkomt dat hij/zij onzorgvuldig met de informatie omgaat. 

Als beide partijen vertrouwen hebben in de uitkomst van de onderhandelingen, dan is het gebruikelijk een intentieovereenkomst op te stellen, hierin worden beide intenties op papier vastgelegd. Na deze overeenkomst zal de potentiële koper de verstrekte informatie gaan toetsen. Hier kan een zogenaamd due diligence onderzoek plaats vinden. Alle juridische, financiële en bedrijfseconomische aspecten komen in dit onderzoek aan bod.

Is de gehele onderhandelingsfase succesvol doorlopen en afgerond? Dan kan er over worden gegaan tot een definitieve koopovereenkomst. Let er op dat de overdracht van aandelen van een B.V. bij de notaris dient te gebeuren, daar worden de aandelen officieel overgedragen. Bij ontvangst van de koopsom van je bedrijf is het duidelijk. Je bedrijf is verkocht!

En hoe nu verder? Banden volledig afgesneden? Ga je nog door en blijf je actief betrokken bij de onderneming? Of wellicht is er in de overeenkomst vastgelegd dat de definitieve koopsom afhankelijk is van de toekomstige resultaten.

Heb je vragen over bovenstaande? Neem contact op met je relatiebeheerder van KIBO.


Fiscale bewaarplicht

Fiscale bewaarplicht

De fiscale bewaarplicht is een wettelijke verplichting die geldt voor alle ondernemers in Nederland. Deze verplichting vraagt nogal wat van jou als ondernemer. Zeker als je gewend was aan de oude vertrouwde orders en je nu bezig bent met een medewerker van KIBO om je administratie volledig te digitaliseren. Niels neemt je mee in 7 punten waar je niet omheen kunt als het gaat om de bewaarplicht.

1.     Fiscale bewaarplicht. Wat betekent het?

Zoals gezegd: de ondernemers hebben de wettelijke plicht om de Belastingdienst de mogelijkheid te bieden om de administratie tot 7 jaar terug te controleren. Het gaat hierbij om basisgegevens: het grootboek, de voorraadadministratie, debiteuren- en crediteurenadministratie, in- en verkoopfacturen en de loonadministratie.
Als er een willekeurige controle plaatsvindt door de fiscus moet je als ondernemer alle stukken kunnen laten zien. Zo’n controle kan verschillende aanleidingen hebben. Bijvoorbeeld door ingediende aangiftes bij de Belastingdienst die vragen oproepen of een onderzoek dat de inspecteur verricht bij bijvoorbeeld een leverancier of zakenpartner van de ondernemer.

2.     Wat moet je bewaren en hoe lang?

De bewaarplicht is 7 jaar na actualiteitswaarde. Bijvoorbeeld een leasecontract: dit moet nog 7 jaar bewaard worden na het voldoen van de slottermijn. Pas na de slottermijn start formeel de bewaartermijn van 7 jaar.  Bij punt 1 hebben we gesproken over basisgegevens maar ook stamgegevens zijn van belang, bijvoorbeeld een artikelenbestand en de debiteur- en crediteurgegevens.

De bewaarplicht van 10 jaar geldt voor de ondernemers met een bedrijfspand. De gegevens van de onroerende zaken moeten namelijk 10 jaar bewaard worden. Voor ondernemers die elektronische diensten, radio- en televisieomroepdiensten en telecommunicatiediensten leveren geldt ook de bewaarplicht van 10 jaar. En ook bedrijven die onder de One Stop Shop regeling vallen, hebben een bewaarplicht van 10 jaar.

Daarnaast is het handig om de urenregistratie ten behoeve van de ondernemersaftrek te bewaren alsmede een goede kilometeradministratie. Voor zowel zakelijk gebruik van de privéauto of privé gebruik van de zakelijke auto.

3.     Hoe moet je facturen bewaren?

De wet schrijft voor dat je de boeken, bescheiden én gegevensdragers die voor belastingheffing van belang zijn, bewaard zoals je ze hebt ontvangen. In de originele staat: de primaire vastlegging van de brongegevens.

Voorbeeld: een factuur die per e-mail is ontvangen moet je digitaal bewaren. Het uitprinten en opslaan in een order geldt niet als origineel. De factuur is oorspronkelijk als digitaal bestand ontvangen en daar geldt de bewaarplicht op.

De factuur zelf opslaan is ook niet voldoende. De e-mail waarin de factuur is meegestuurd moet ook opgeslagen worden, zo kun je aantonen dat je niet handmatig de factuur hebt aangepast. De inspecteur kan hiermee de gegevens in de administratie herleiden naar de bron.

4.     Digitale factuur niet zomaar digitaal bewaren

Er zijn volop mogelijkheden om digitale gegevens goed te bewaren. Maak daarom niet alleen een back-up van je eigen server, maar bewaar de back-up op een andere (externe) locatie. Hou dus een goede back-up procedure bij. Een andere optie is kiezen voor een cloud-oplossing. Voordeel is dat data veilig wordt bewaard, een computer crash heeft geen gevolgen voor de cloud-oplossing én je kunt altijd en overal bij je gegevens.

5.     Hoe bewaar je fysieke facturen op papier?

Een factuur die je van de klant per post ontvangt mag je van de Belastingdienst wel digitaliseren en digitaal bewaren. Het bronbestand (factuur op papier) vervang je daarmee door een digitaal bestand, dit wordt conversie genoemd. Let er hierbij wel op dat alle documenten die bij de factuur horen inclusief voor- en achterkant gescand worden. Eventueel kun je de factuur nog verder onderbouwen met een pakbon, offerte en/of betaling.

Van belang is dat de echtheidskenmerken van het origineel niet verloren gaan. Gebeurt dit wel? Dan kan de inspecteur alsnog vragen naar de originele papieren factuur.

6.     Van fiscale bewaarplicht naar digitale bewaarplicht

Zorg ervoor dat alle financiële back-ups ook uit te lezen zijn. Staat een back-up opgeslagen welke alleen met oude apparatuur geopend kan worden? Houdt daar dan rekening mee.

Het maken van een auditfile is ook niet voldoende. Hier staan namelijk niet alle administratieve boekingen in.
Staan gegevens op een cd-rom of een USB-stick en wil je ze in de Cloud zetten? Zorg er dan te allen tijde voor dat de echtheidskenmerken niet verloren gaan en hou de cd-rom of USB-stick altijd achter de hand.

Let er op dat alle elektronische communicatiemiddelen zoals agenda, appjes en sms’jes die zakelijk zijn, ook bewaard moeten worden. Zelfs Facebook kan zakelijk zijn. Bij controle moeten deze gegevens ter beschikking worden gesteld in de vorm waar de inspecteur om vraagt. Ook je digitale agenda.

7.     Overstappen op digitale administratie

Gezien alle digitale ontwikkelingen is het verstandig de stap te maken naar een volledig digitale boekhouding en natuurlijk wil KIBO jou daarbij helpen. Wij kunnen jou na digitalisering voorzien van de meest actuele cijfers en je helpen je bedrijf te laten groeien. Door digitaal samen te werken en optimaal gebruik te maken van alle technische oplossingen, helpen we je verder.

Heb je vragen of wil je verbaasd worden? Neem contact op met je relatiebeheerder van KIBO.


In gesprek met Jan-Anton over Zenvoices

Jan-Anton, je was druk met de pilot en toen werd het 5 december. Wat was jouw eerste gedachte?

Ik kan mij wel leukere Sinterklaas surprises bedenken, dan op 5 december te horen dat we met zo’n 600 administraties en 500 gebruikers al in de eerste maanden van 2023 overgestapt moeten zijn naar een alternatief voor DizzyData. Mijn agenda in december zat al overvol en de eerste maanden van het jaar zijn bij KIBO ook het drukst. Persoonlijk was ik samen met mijn vrouw op dat moment ook nog in verwachting van ons dochtertje; begin januari is Julia geboren. Dus ik dacht: hoe gaan we dit nu op zo’n korte termijn toch goed voor elkaar krijgen?

Aan de andere kant waren we op een mooi moment – 2 weken voor het besluit van DizzyData – al gestart met een pilot bij Zenvoices. Daar waren ook net een aantal mooie ontwikkelingen toegevoegd die ons overtuigden om naar dit alternatief over te stappen. Het besluit van DizzyData gaf ons alle reden om direct door te pakken voor alle administraties, wat ondanks de tijdsdruk wel het meest verstandig is.

Alle klanten moesten op stel en sprong over naar Zenvoices. Kun je kort omschrijven welk actieplan er klaar lag? Welke stappen moest je als eerste nemen?

We hebben eerst nog met alternatieve partijen om tafel gezeten, maar bleven bij onze keuze voor Zenvoices als beste product in de markt voor factuurverwerking. Toen duidelijk was dat alle administraties over moesten in het eerste kwartaal van 2023, hebben we besloten om dit stapsgewijs te doen. Eerst de pilotgroep, vervolgens voor 1 januari 2023 de grootste bulk aan administraties en eind februari een aantal specifieke administraties en de klanten die zelf boeken. 

Voor de collega’s bij KIBO is samen met Zenvoices op 31 januari een gebruikerstraining georganiseerd, zodat ook zij bekend zijn met het product en de facturen kunnen verwerken. Eind februari is er nog een training voor de externe gebruikers, dus de klanten die zelf boeken,  zodat ook zij vanaf dat moment gebruik kunnen maken van Zenvoices.

Op het moment van schrijven is het nieuws van 5 december ongeveer 2 maanden oud. Waar staan we nu? Hoeveel procent van de implementatie is geregeld?

Alle administraties en gebruikers zijn op dit moment overgezet. We zien gelukkig dat een groot deel van de klanten de (inkoop)facturen al verstuurt naar Zenvoices. Dat moet ook wel, want 1 maart worden de administraties in DizzyData definitief verwijderd (het archief zal worden geëxporteerd en door KIBO op een andere plek worden bewaard). We zijn dus druk bezig om ook de laatste klanten aan te sporen om in te sturen naar Zenvoices in plaats van DizzyData.

Daarnaast is na het aanmaken van de administraties en gebruikers in Zenvoices nog veel mogelijk om in te richten binnen dit pakket om zo de factuurverwerking te optimaliseren. Daar blijf ik bij betrokken, want met automatisering en een goede inrichting – en dat kan in Zenvoices gelukkig voor een groot deel ook op omgevingsniveau – hebben onze collega’s meer tijd beschikbaar voor het contact met de klant.

Op korte termijn willen we de klanten die zelf boeken ook verder informeren. Wat kunnen we op korte termijn verwachten?

De klanten die zelf boeken zijn uitgenodigd voor een gebruikerstraining via Teams op 23 februari. Ook wordt deze training opgenomen, zodat voor de gebruikers die niet aanwezig kunnen zijn het nog terug te kijken is. En uiteraard blijven wij als KIBO ook betrokken bij deze gebruikers om te kijken hoe het loopt de komende periode.


Medewerkersblog KIBO - Djoël Hullegie

Relatiebeheerder Djoël Hullegie

De medewerkers van KIBO ontfermen zich iedere dag over de cijfers van jouw onderneming en dat doen ze met één doel: jouw bedrijf tot een groter succes maken. In deze blogreeks stellen we al onze medewerkers aan je voor. Deze maand: Relatiebeheerder Djoël Hullegie.

Djoël, kun je iets vertellen over je opleidingsachtergrond?

Na de middelbare school heb ik Bedrijfseconomie gestudeerd, waarna ik 3,5 jaar werkzaam ben geweest bij KPMG. Hier controleerde ik de cijfers van de grootste bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Tijdens mijn tijd bij KPMG heb ik de Masteropleiding Accountancy gevolgd op de Nyenrode Business Universiteit in Breukelen.

Wat was voor jou de reden om de overstap te maken naar KIBO?

Bedrijven vanaf een bepaalde grootte moeten gecontroleerd worden op hun cijfers en dat was mijn taak bij KPMG. Ik miste hierin een stukje toegevoegde waarde, omdat het voor deze bedrijven meer een verplichting is én echt advies geven niet bij mijn takenpakket hoorde. Ik wilde bedrijven graag verder helpen en daarom leek het mij interessanter om voor MKB-bedrijven te werken. Daarnaast realiseerde ik me tijdens de corona-periode dat ik veel en ver moest reizen en dat ik liever dichterbij huis wilde werken.

Sinds december 2020 werk je bij KIBO, wat is jouw rol?

Ik ben Relatiebeheerder, maar mijn functie is erg breed. Ik onderhoud het contact met verschillende klanten en ben verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de jaarrekeningen, fiscale aangifte en maand- en kwartaalcijfers. Ik ben het eerste aanspreekpunt voor deze klanten en werk ook aan opdrachten die eenmalig voorbijkomen zoals het rond krijgen van financieringen en het uitvoeren van consolidaties.

Wat vind je het leukst aan je baan?

Ik vind het leuk dat ik kan meekijken met MKB-bedrijven en ze advies kan geven op financieel en bedrijfskundig gebied. Het is voor mij mogelijk geworden om écht toegevoegde waarde te bieden aan bedrijven.

Op welk gebied wil je nog verder ontwikkelen binnen je vak?

Dit jaar ga ik weer gedeeltelijk terug de schoolbanken in. Ik ga namelijk de komende drie jaar studeren voor mijn AA-titel. Zodra ik die behaald heb, word ik ingeschreven als accountant in het landelijk register. Dat is mijn volgende doel.

Nog even voor de administratie

Wat is je leeftijd?
28 jaar

Liever cijfers of letters?
Cijfers

Wat zijn je hobby’s?
Ik ben gek op auto’s. Samen met een vriend ben ik iedere week wel bezig met het poetsen en onderhouden van onze auto’s. Verder ben ik gemiddeld vijf keer per week te vinden in de sportschool van KIBO. Nog zo’n voordeel van deze baan; na het werk loop ik direct de sportschool nog even in.

Wat weten klanten wellicht niet over jou?
Ik hou van festivals en ga er jaarlijks heel wat af. Met een goed feestje maak je mij altijd blij!


KIBO klantblog Bouwbedrijf Peeman

In gesprek met Corné Peeman van Peeman Bouwbedrijf B.V.

Corné Peeman groeide op met een hamer en een spijker in zijn hand op de bouwplaats van Bouwbedrijf Boeter, waar zijn vader directeur was. Jaren later startte hij zijn eigen bouwbedrijf. Hij vertelt het verhaal van zijn onderneming en de rol die KIBO hierin speelt.

Kun je ons iets vertellen over je bedrijf?

De passie voor de bouw is met de paplepel ingegoten. Mijn bedrijf heet Bouwbedrijf Peeman en is opgericht in 2016. Wij zijn werkzaam in Zuid Holland zuid, in de burgerlijke- en utiliteitsbouw, onderhoud, renovatie en retail. Dit doen wij momenteel met een team van 28 vaste medewerkers welke iedere dag met aandacht, ambacht en ambitie de werkzaamheden uitvoeren. Wij staan in voor lokaal ondernemerschap.


Wat maakte dat je die stap uiteindelijk gezet hebt?

De tijd was er rijp voor. En na 25 jaar in loondienst begon het bij mij ook steeds meer te knagen om iets voor mezelf te beginnen. De economie, met name de bouw, begon enorm aan te trekken. Ik merkte dat ik met de jaren een trouwe klantenkring had opgebouwd en veel relaties wilde met mij samen werken. Dat gaf mij het laatste zetje om mijn eigen onderneming te starten.

Was het voor jou al snel duidelijk dat je een accountant moest zoeken?

Zeker, ik ben direct op zoek gegaan naar een accountant. Ik ben een echte doener en de financiële-tak heeft niet echt mijn interesse. Ik zocht een financiële hulp die achter me zou staan. In KIBO vond ik die partner.

Waar heeft KIBO jou bij geholpen?

Bij KIBO kreeg ik advies over de bedrijfsstructuur voor het bedrijf dat ik moest oprichten. Ook het te bewandelen notariële pad heeft KIBO begeleid. In eerste instantie wilde ik zonder financiering starten, maar het bedrijf groeide snel waardoor dit noodzakelijk werd. Ook hierin heeft KIBO me fantastisch bijgestaan. Ze hebben de voorbereiding opgezet, en mij tijdens de gesprekken voor de financiering bijgestaan. Dat was heel fijn, dat je op dit vlak van een ervaren deskundige ondersteuning krijgt.

Je bent ruim 6 jaar verder, hoe is de samenwerking nu?

Nog steeds geeft KIBO me geregeld advies. Ik heb mijn weg inmiddels aardig kunnen vinden, maar ik vind het prettig dat ze bij KIBO niet schromen om het te zeggen als ik het anders kan of moet doen. Iedereen heeft een schoolmeester nodig en op financieel gebied is KIBO dat voor mij.  Mijn onderneming groeit daarnaast nog steeds en daardoor veranderen financiële zaken ook weer. Inmiddels hebben we ook een vastgoedtak opgezet en verhuren we ook materieel.

Wat zijn voor jou voordelen van de samenwerking?

Naast het eerlijke advies, vind ik het ook prettig dat ze regelmatig meetings organiseren over inhoudelijke onderwerpen en dat ze me online voorzien van ondernemerstips. Dat zijn toch de extraatjes die je soms verder helpen. Ons motto is “Samen werken aan iets moois”. En dat komt zeker tot zijn recht met KIBO.


KIBO medewerkersblog Kirsten

In gesprek met Assistent Accountant: Kirsten Dorsman - van Rumpt

De medewerkers van KIBO ontfermen zich iedere dag over de cijfers van jouw onderneming en dat doen ze met één doel: jouw bedrijf tot een groter succes maken. Je spreekt je vaste contactpersoon waarschijnlijk regelmatig, maar nu het team van KIBO gegroeid is tot ruim 30 gedreven professionals, ken je waarschijnlijk niet iedereen. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. In deze blogreeks stellen we al onze medewerkers aan je voor. Deze maand: Assistent Accountant Kirsten Dorsman van Rumpt.

Kun je iets vertellen over je vooropleiding?

Ik kom eigenlijk uit een hele andere branche. Ik heb namelijk de studie Media & Entertainment Management gestudeerd. Het leek mij namelijk heel leuk om voor goede doelen te werken binnen de evenementenbranche.

Hoe ben je dan uiteindelijk in de accountancy terecht gekomen?

In deze regio zijn de banen waarvoor ik geleerd heb erg schaars en het lukte dan ook niet een baan hierin te vinden. Op een gegeven moment kreeg ik de kans om te helpen met het opstarten van een bedrijf in de zonnepanelen branche. Aangezien ik wel van een uitdaging hou heb ik die kans met beide handen aangegrepen. Mijn taak binnen deze nieuwe organisatie omvatte het gehele administratieve gedeelte. Hierdoor kwam ik dus ook in aanraking met de accountant en ben ik me verder gaan verdiepen in dit vakgebied d.m.v. opleidingen.

En uiteindelijk ben je bij KIBO aan de slag gegaan?

Klopt, zo’n 4,5 jaar geleden benaderde José (Belastingadviseur bij KIBO) mij met de vraag of ik bij KIBO wilde werken. Ik had inmiddels aardig wat ervaring opgedaan wat betreft administratie en vond dat het wel bij mij paste. Bij KIBO hebben ze me de verdere kneepjes van het vak geleerd en nu ben ik als Assistent Accountant verantwoordelijk voor verschillende relaties en voer ik alle bijbehorende werkzaamheden uit zoals het opstellen van tussentijdse cijfers, aangiften BTW maar ook het samenstellen van jaarcijfers en aangiften.

Wat vind jij het leukste aan je werk?

Ik vind het fijn dat het werk zo divers is en dat ik verantwoordelijk ben voor mijn eigen klanten. Collega’s zijn voor mij ook wel echt belangrijk om plezier te hebben in mijn werk. Wij hebben een jong en divers team dat voor elkaar klaar staat en in is voor een dolletje. Zo organiseerden we bijvoorbeeld onlangs de foute kersttruien dag! De belletjes aan mijn trui waren door het hele pand te horen.

Welke voordelen van werken bij KIBO zijn voor jou belangrijk?

Ik vind het erg prettig dat er een cultuur heerst waarin ontwikkeling voorop staat. Als ik me bijvoorbeeld meer wil verdiepen in fiscaal, wordt dat alleen maar aangemoedigd. Verder is er ruimte voor flexibiliteit en dat is voor mij, als moeder van een jong gezin, erg fijn. Zo kan ik één dag in de week thuiswerken en is het ook geen probleem als ik een keer in de avonduren werk als dat beter uitkomt.

Nog even voor de administratie:

Hoe oud ben je?
33 jaar

Liever cijfers of letters?
Cijfers

Wat houd je naast je werk zoal bezig?
Ik heb thuis twee jonge kinderen rondhuppelen en daarnaast ga ik regelmatig met vrienden op stap. Een dagje of een weekendje weg staat geregeld op de planning. Vanaf kinds af aan verzorg ik daarnaast enkele pony’s. Die zijn inmiddels allemaal bejaard, maar ik verzorg ze nog steeds.

Wat is iets wat klanten misschien niet over jou weten?
Sinds 8 jaar zit ik weer op voetbal. Ik speel geen competities meer, maar train wel met veel plezier iedere week met een vrouwenteam.


Hoe een dashboard écht verschil kan maken

Veel ondernemers worstelen met de vraag: “Hoe kan ik op een eenvoudige manier goed inzicht krijgen in het reilen en zeilen van mijn onderneming?” Een dashboard met financiële cijfers kan de oplossing zijn, maar zijn alleen de financiële cijfers voldoende om te streven naar een beter resultaat?

Hoe presteert jouw onderneming op dit moment?

Bij de inrichting van een dashboard is een veelgemaakte fout dat de KPI (kritieke prestatie-indicator of key performance indicator) aangeeft hoe jouw onderneming op een bepaald gebied presteert, maar zich slechts beperkt tot financiële indicatoren. Te denken valt aan de liquiditeit, solvabiliteit, werkkapitaal of rentabiliteit. Jouw onderneming bevat echter alle aspecten van de bedrijfsvoering en daarom zou er ook op alle aspecten gemeten moeten worden.

Hoe kun je dat doen?

1.Denk goed na over jouw ambities en stel strategische meerjaren doelen
Voer een nulmeting uit en beoordeel deze aan de hand van enkele vragen:

 • Wat wil ik de komende periode bereiken met mijn onderneming?
 • Hoe gaan we dit doel realiseren?
 • Wat is het maximale resultaat dat we kunnen behalen? (Houd ook rekening met beperkingen zoals corona gevolgen en energiecrisis.)
 • Ga eens kritisch door het grootboek. Wat zijn de minimale kosten binnen de huidige werkwijze? Zijn er kosten die onnodig zijn of uitgesteld kunnen worden?
 • Gaat het goed? Of kan het beter?
 • Welk inkomen wil je ‘verdienen’ in 2023? Denk niet alleen vanuit omzet -/- kosten = winst, maar vanuit winst + kosten = omzet.
 • Wie of wat heb je hierbij nodig?2. Het strategische doel vertalen naar een jaarbudget
  Na de nulmeting is het tijd om een begroting voor komend jaar vast te stellen. Je wilt wellicht het brutomarge verbeteren of het netto rendement verhogen en koppelt hier een doel aan voor 2023. De processen om dit doel te bereiken zijn ook belangrijk, wees daar kritisch op. Geef duidelijke instructies aan je personeel en betrek ze bij de gestelde doelen. Pas prijzen eventueel aan en kijk kritisch naar het inkoopbeleid.

  3. Bepaal 5 KPI’s

  Bepaal ongeveer 5 KPI’s die relevant zijn om te meten of iets wel of niet goed gaat. Denk bijvoorbeeld aan de brutomarge per productgroep, per onderdeel of denk aan alternatieve omzetstromen (omzet per m2, per unit, per klant). Een KPI kan ook gaan over het verhogen van de arbeidsproductiviteit. Denk daarbij ook aan de bezettingsgraad t.o.v. de capaciteit.4. KPI’s die meetbaar zijn
  KPI’s bepalen is goed. Houd bij het bepalen van KPI’s in de gaten dat de output zonder al te veel moeite meetbaar moet zijn en opgenomen kan worden in een dashboard. Dan heb je namelijk direct inzicht in brutomarge, inkoopbeleid of weet je welke medewerker de meeste omzet scoort.5. Wat beïnvloedt jouw cijfers?
  Is het duidelijk welke externe invloeden jouw onderneming beïnvloeden? En waar lopen je resultaten achter t.o.v. de gestelde doelen? Wellicht is het goed om je te richten op gebieden waar nog ruimte voor verbetering is. Dan kun je jouw doel misschien wel overtreffen. Maar betrek de nieuwe en externe invloeden wel in het opstellen van nieuwe verwachtingen en aanpassingen op korte termijn. Sturen en bijsturen is essentieel.
  Wij adviseren u eveneens om de werknemers te betrekken in dit proces.

Koppelingen

Het inrichten van een dashboard dat alle bovenstaande informatie omvat, vraagt om een koppeling met je operationele systeem. Denk hierbij aan personeelsadministratie, logistieke/voorraad systemen, online informatie, CRM systeem en externe bronnen. Een dashboard ontwikkelen vergt het nodige denkwerk en budget, maar het is de moeite waard als je daarmee je doelstellingen behaald.
Bij KIBO werken we al jaren met dashboards die verder gaan dan alleen de financiële data. Heb je vragen over bovenstaande neem contact op met je relatiebeheerder van KIBO.


Eetwinkel ’t Hoekje over historie, corona en digitalisering

Patrick Bezuijen is de 3e generatie van familiebedrijf ‘t Hoekje. Sinds 2018 is hij klant bij KIBO Accountants & Belastingadviseurs. Patrick vertelt over de geschiedenis van het bedrijf, de coronaperiode en de meerwaarde van KIBO voor zijn bedrijf.

Kun je ons meenemen in de geschiedenis van Eetwinkel ’t Hoekje?

Eetwinkel ’t Hoekje is gevestigd in Ouddorp en het bestaat al sinds 1970. Inmiddels is onze onderneming dus 52 jaar oud en ik ben de 3e generatie die aan het roer staat. Het begon als een eetcafé/kroeg. Inmiddels is ’t Hoekje uitgegroeid tot een eetwinkel met een zeer divers aanbod.

Wat is er allemaal veranderd door de jaren heen?

Ons aanbod bestaat nu niet alleen meer uit een frietje met een snack, maar we hebben ook een buffetbar, een carpaccio bar, en zelfs een frietwagen die mensen kunnen inhuren voor feestjes en partijen. Als ondernemer moet je creatief blijven, zeker in tijden zoals corona. We hebben toen bijvoorbeeld iedere zaterdagavond ijsjes rondgebracht in Ouddorp door middel van een advertentie op Facebook.

Wanneer kwam KIBO bij jullie in beeld?

Mijn vader en ik waren allebei eigenaar en we werkten al ruim 25 jaar met dezelfde boekhouder. Ik wilde echter graag stappen maken wat betreft digitalisering en dat kon onze toenmalige boekhouder ons niet bieden. Ik wist dat KIBO op dit gebied voorloper was op het eiland en heb een afspraak met ze gemaakt.

Wat voert KIBO voor jullie uit?

Mijn vader deed de administratie altijd zelf, maar ik ambieerde niet om dit op dezelfde manier aan te pakken. Het verder digitaliseren van de administratie is waar ik naar op zoek was. KIBO bood dit aan en ontzorgt mij inmiddels door alle boekhoudkundige taken uit handen te nemen en mij tevens te voorzien van een dashboard om inzicht in de cijfers te krijgen. Daarnaast verzorgen ze voor ons de gebruikelijke jaarcijfers en aangiften richting belastingdienst.

Wat maakt de samenwerking voor jou prettig?

Ik heb door de tijd heen geleerd wat ik van KIBO mag verwachten. Zo overleed mijn vader bijvoorbeeld plotseling toen we beiden nog eigenaar waren. Hierdoor hing ik ineens een stuk vaker aan de telefoon bij KIBO en daarin hebben ze mij erg goed bijgestaan.

Daarnaast is KIBO een goede sparringpartner. Ik heb veel contact met Patrick en Izaäk. We komen sowieso iedere twee maanden bij elkaar. Tijdens deze afspraken vraag ik altijd naar verbeterpunten. Dat helpt mij enorm, want de heren komen regelmatig met punten waar ik zelf nog niet over na had gedacht. Uiteindelijk moet ik bedrijfsmatig de knopen doorhakken, maar het advies van KIBO is daarin meer dan welkom.


Wijzigingen voor bestelauto's in 2025

In 2025 vindt er een wijziging plaats voor bestelauto’s. De BPM gaat omhoog. De bestelauto wordt voor ondernemer vanaf 2025 fors duurder. Dit komt door een hogere BPM bij aanschaf. De voorstellen hiervoor zijn opgenomen in het Belastingplan 2023. De voorgestelde verhoging van de motorrijtuigen belasting voor bestelauto’s gaat niet door. Hieronder treft u een korte weergave van de wijzigingen.

Hogere bpm voor bestelauto’s per 2025

De bpm is een belasting op nieuwe personen- en bestelauto’s en op motoren. Voor ondernemers geldt echter een vrijstelling van bpm op bestelauto’s wanneer een bestelauto meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt. In het Belastingplan 2023 wordt voorgesteld deze vrijstelling per 2025 af te schaffen.

Geen bpm voor elektrische bestelauto

Voor elektrische bestelauto’s verandert er per 2025 niets. Voor de aanschaf hiervoor hoeft ook vanaf 2025 geen bpm te worden betaald. Vanaf 2025 wordt de bpm namelijk ook voor bestelauto’s berekend op basis van de uitstoot van CO2.

Hoeveel bpm voor uw bestelauto?

De berekening van het tarief van de bpm voor bestelauto’s gaat vanaf 2025 ook veranderen. De bpm wordt vastgesteld op € 66,91 (prijspeil 2022) per gram CO2-uitstoot. Vervuilende bestelwagens betalen daardoor straks meer bpm. Nu is deze bpm nog afhankelijk van de cataloguswaarde en van de gebruikte brandstof.

Wegenbelasting bestelauto’s toch niet verhoogd

In het Belastingplan 2023 is ook voorgesteld om bestelauto’s per 2025 meer motorijtuigenbelasting (mrb), ofwel wegenbelasting te laten betalen. Voor bestelauto’s geldt voor ondernemers nu een verlaagd tarief. Ook daarvoor is vereist dat de bestelauto meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt. Inmiddels is bekend geworden dat de voorgenomen verhoging van de wegenbelasting voor bestelauto’s van ondernemers per 2025 wordt geschrapt. Het verlaagde tarief zou in 2025 verhoogd worden met 15% en in 2026 met nogmaals 6,96%. De dekking hiervoor wordt gevonden door de bpm bij import van gebruikte auto’s te verhogen en de kansspelbelasting en accijns op rooktabak te verhogen.

Let op! Deze plannen moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd en zijn dus nog niet definitief.


Crisis

“In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden.”

De energiecrisis duurt al een aantal weken en sommige van jullie hebben de gevolgen ondervinden of gaan die ondervinden. Los van de energiecrisis ligt er ook nog een recessie op de loer of zijn we inmiddels in een recessie terecht gekomen. De vraag is: hoe gaan we daar mee om als ondernemer? Hebben we perspectief en kijken we vooruit?

Het is belangrijk om vooruit te kijken. Wat zijn de kansen en mogelijkheden voor de toekomst? Wat we in ieder geval geleerd hebben van de afgelopen weken en maanden is dat grip op je liquiditeiten van belang is. In dit blog willen we ingaan op de cashflow van je bedrijf.

Liquiditeit tijdens de (energie)crisis

Er bestaat grote onzekerheid hoelang de crisis nog zal voortduren. Juist in crisistijd is het belangrijk overzicht te behouden, risico’s te identificeren, de cash flow te managen, alternatieven af te wegen en op basis van verkregen inzichten besluitvaardig te handelen.
In dit blog willen we jullie handvaten geven om overzicht te behouden.

1. Beoordeel en maak risico’s inzichtelijk
• Verkoop: plotselinge vraaguitval bij klanten, uitgestelde orders of projecten, sluiting van vestigingen, beperkte sales funnel
• Financieel: debiteuren betalen niet of minder snel, vaste kosten lopen door en variabele kosten lopen door voor zover die niet op korte termijn flexibel zijn, voor de crisis aangegane verplichtingen

2. Beoordeel kansen en maatregelen
• Overheid: maak gebruik van de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)
• Fiscus/pensioenfondsen: minimaliseer voorlopige aanslag inkomsten- en vennootschapsbelasting, vraag uitstel van betaling voor de loonheffing en BTW aan en stel, indien mogelijk, betaling van pensioenpremies uit
• Financiers: schort rente- en aflossingen op lopende bancaire financieringen voor 6 maanden op en onderzoek alternatieve financieringsmogelijkheden
• Onderneming: inventariseer mogelijke kostenreductie, optimaliseer werkkapitaal, heroverweeg investeringen en overweeg herstructurering indien nodig om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen

Tip: vraag aan je accountant of boekhouder een overzicht van je kosten en bekijk deze kritische. Welke kosten zijn overbodig en kun je direct schrappen en welke kosten kun je op termijn verminderen.

3. Stel uitgangspunten scenario’s op
• Uitgangspunten: definieer op basis van de geïdentificeerde risico’s, kansen en maatregelen verschillende scenario’s om inzicht te krijgen welke impact de energiecrisis kan hebben op de bedrijfsvoering en daaruit volgende financiële implicaties
• Stel hierbij de volgende relevante vragen:
o Zijn er alternatieven om de omzetdaling te beperken?
o Kan ik mijn privé opname of loon voor mezelf minimaliseren?
o Hoe snel kan ik kostenreductie doorvoeren?
o Hoe kan ik mijn werkkapitaal optimaliseren?
o Crediteurentermijn verlengen;
o Zijn er alternatieve inkoopkanalen?
o Voorraad beheersing / aanpassen inkoopbeleid;
o Personeelsplanning opnieuw beoordelen; kan ik uren schrappen?
o Hoeveel liquiditeit is er nodig en voor hoe lang?
o Welke financieringsoplossingen zijn er beschikbaar?
o Wanneer moet ik herstructureren?

4. Verkrijg inzicht en handel doelgericht
• Verkrijg inzicht: maak ‘base-’, ‘worst-’ en ‘best case’ scenario’s inzichtelijk in een exploitatie, balans en liquiditeitsprognose inclusief de daarmee gepaard gaande belangrijkste risico’s
• Houd rekening met tegenvallers: in het ‘worst case’ scenario met een daarbij behorende gedetailleerde liquiditeitsplanning
• Neem beslissingen: handel met het verkregen inzicht proactief en besluitvaardig door waar mogelijk concrete risico mitigerende acties uit te voeren.
• Creëer vertrouwen: bij medewerkers, afnemers, leveranciers en financiers door doelgerichte acties en transparante communicatie

Waarom is een liquiditeitsbegroting zo belangrijk?

Een liquiditeitsplanning geldt als controlemiddel in je onderneming. Het is een schatting van de cashflow, oftewel de inkomende en uitgaande geldstromen in jouw onderneming.

Door deze planning naast de realiteit te leggen, krijg je meer inzicht in het reilen en zeilen van jouw onderneming.

Weet wat de toekomst brengt op financieel gebied

In een liquiditeitsbegroting wordt duidelijk hoe de financieringsbehoefte, ook wel de tekorten genoemd, en het saldo liquide middelen (een bankrekening, contanten of bezittingen die je makkelijk om kunt zetten in geld) van een ondernemingen zich in de toekomst zullen ontwikkelen. De liquiditeitsplanning is een vertaling van de bedrijfsactiviteiten die je voor ogen hebt, naar de in- en uitgaande geldstromen. Je neemt dus als het ware een kijkje in de financiële toekomst van jouw bedrijf en kunt hierdoor voorkomen dat je voor verrassingen komt te staan.